Reglementen

Wedstrijdreglement Stippelberg Open 2020

 1. Spelregels en wedstrijdvorm

  1. De wedstrijd gaat over 18 holes op de Championship Course van Golfbaan Stippelberg.
  2. De wedstrijd wordt gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’(hierna te noemen: de Regels) zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, de USGA van Januari 2019 en de Plaatselijke Regels van golfbaan de Stippelberg.
  3. De wedstrijdvorm per handicap categorie:
   Categorie 1: Individueel Bruto / netto Strokeplay
   Categorie 2: Individueel Stableford
  4. In categorie 1 spelen de heren van de witte tees en dames van de blauwe tees. In categorie 2 spelen de heren van de gele tees en dames van de rode tees.
 1. Handicarts, buggy’s en caddies door spelers

  1. Handicarts zijn toegestaan, mits de speler in het bezit is van een geldig door de Stichting Handicart uitgegeven Handicartbewijs.
  2. Gebruik van een buggy (scooter) is niet toegestaan, tenzij de wedstrijdleiding anders besluit.
  3. Een caddy is toegestaan.
  4. Straf bij overtreding: diskwalificatie.
 1. Hoffelijkheid

  1. De speler dient zich te onthouden van elke uiting die door de wedstrijdleiding en/of door de medespeler(s) als onaanvaardbaar wordt geacht of als hinderlijk wordt ervaren.
  2. De straf van uitsluiting aan de wedstrijd kan door de wedstrijdleiding worden opgelegd bij wangedrag, zoals gooien met bal of clubs, opzettelijk beschadigen van de baan, beledigen van een flightgenoot, andere speler, official of omstander, onwelvoeglijke taal en vloeken. Verder dient de speler zich gedurende de wedstrijddag te onthouden van elke handeling die de belangen van de wedstrijdleiding kan schaden.
 1. Meldingstijd/Starttijd

  1. De startlijst zal uiterlijk 17 juni gepubliceerd worden. Alle deelnemers ontvangen een mail met de startlijst en deze zal tevens op de website gepubliceerd worden.
  2. Wijzigingen aan de startlijst kunnen nog plaatsvinden tot de dag van de wedstrijd.
  3. Een speler moet zich minimaal 45 minuten vóór de starttijd melden bij de wedstrijdleiding van het Stippelberg Open.
  4. De speler moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd.
  5. De speler dient zich minimaal 5 minuten voor zijn officiële starttijd op de startplaats (bij de starter) te hebben gemeld.
  6. Indien de speler, klaar om te spelen, binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats (bij de starter) aankomt – en als er geen omstandigheden zijn die rechtvaardigen om de straf van diskwalificatie wel op te leggen,– dan is de straf voor het niet op tijd starten: twee (2) slagen op de eerste te spelen hole zoals bepaald in regel 5.3a.
  7. Straf voor meer dan 5 minuten te laat aankomen op de eerste te spelen hole: diskwalificatie voor de wedstrijd zoals bepaald in regel 5.3a.
 1. Scorekaart

  1. De speler dient 30 minuten vóór zijn starttijd zijn scorekaart bij de wedstrijdtafel te hebben opgehaald.
  2. De speler is zelf verantwoordelijk voor het correct vermelden/aanpassen van zijn Exact-Handicap (Regel 3.2c).
  3. De speler is verplicht zijn scorekaart met zijn marker te wisselen.
  4. De speler is verantwoordelijk voor het inleveren van zijn scorekaart bij de wedstrijdleiding en moet dit uiterlijk 20 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde doen. Het niet naleven van deze regel geeft een penalty van 2 strafslagen op de laatste hole voor de betreffende speler.
  5. De speler dient zijn kaart te controleren en van handtekening te voorzien (Regel 6-6a, b en d).
  6. De scorekaart van een speler, die zijn wedstrijd(en) niet uitspeelt, of niet aan de start verschijnt, zal als No-Return kaart worden verwerkt.
 1. Bal

Iedere speler dient zijn bal te voorzien van een persoonlijk kenmerk; ook de provisionele bal moet van een persoonlijk kenmerk voorzien zijn, doch afwijkend van de eerste speelbal.

 1. Langzaam Spel

  1. De maximum tijd die onder normale omstandigheden over een ronde gespeeld mag worden is 5 uur.
  2. Als door de wedstrijdcommissie wordt voorzien dat een flight de gestelde maximum tijd voor de ronde (ruim) gaat overschrijden kan een waarschuwing worden gegeven, en wordt een verplichting aan de flight opgelegd voor de maximum tijd die aan een hole of een slag besteed mag worden.
  3. Als na de eerste waarschuwing weer langzaam spel wordt geconstateerd kan de flight hinderlijk gevolgd worden door een referee, die bevoegd is “de bewuste flight op de klok te zetten”. De beslissingen van de referee worden onverkort door de wedstrijdleiding overgenomen.
  4. Bij volharding in langzaam spel kunnen verdere straffen worden opgelegd volgens regel 5.6a uiteindelijk resulterend in diskwalificatie.
  5. Ready golf (regel 6.4b) wordt tijdens de wedstrijd aangemoedigd.
  6. Wanneer men bij Stableford geen punten meer kan behalen, moet de speler de bal opnemen om de doorstroming door de baan te bevorderen.
 1. Afzeggen voor een wedstrijd

  1. Een deelnemer moet minimaal 72 uur voor de 1e starttijd van de wedstrijd schriftelijk afzeggen door een e-mail te sturen naar stippelbergopen@golfbaan-stippelberg.com. Een afzegging is pas geldig als het ontvangst van de afzegging door de wedstrijdleiding per e-mail bevestigd is.
  2. Een afzegging gedaan minder dan 72 uur maar meer dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd, geldt als te late afzegging. Bij een te late afzegging wordt 50% van de inschrijvingskosten gerestitueerd. Een dergelijke afzegging dient zowel per email als telefonisch te geschieden.
  3. Een afzegging gedaan binnen 24 uur van de aanvang van de wedstrijd geeft geen recht op teruggave van de inschrijvingskosten, maar wordt in het kader van hoffelijkheid wel gewaardeerd. Meldt dit dan in ieder geval telefonisch en/of per email. In geval van overmacht kunnen mogelijk afzonderlijke afspraken worden gemaakt, zulks alleen in incidentele gevallen en ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
 1. Elektronische apparaten

  1. Mobiel telefoneren tijdens het spel is niet toegestaan, behalve in noodsituaties (zorg dat u de telefoon op stil heeft staan). De straf voor overtreding van deze regel is 2 strafslagen.
  2. Het gebruik van afstandsbepalende apparatuur, zoals beschreven in regel 4.3a, is toegestaan.
 1. Winnaars/gehalveerde matches en ties

  1. Categorie 1
   Winnaar is de speler of speelster met de laagste bruto score. In geval van ties is de winnaar de speler of speelster met de beste score volgens het systeem van matching cards over de laatste 9, 6, 3 en 1 holes.
  2. Categorie 2
   Winnaar is de speler of speelster met de laagste netto score. In geval van ties is de winnaar de speler of speelster met de beste score volgens het systeem van matching cards over de laatste 9, 6, 3 en 1 holes.
  3. Voor alle categorieën geldt dat als bovenstaande regels voor het vaststellen van een winnaar geen uitkomst biedt, dan bepaalt het lot de uiteindelijke winnaar.
  4. De organisatie stelt voorafgaand aan de wedstrijd de volgorde van de ronde vast. Een 2 tee start behoort hiertoe tot de mogelijkheden.
 1. Onderbreking van het spel

Als de wedstrijdleiding het spel heeft onderbroken dienen spelers direct het spel te onderbreken, zonder een reeds begonnen hole uit te spelen volgens regel 5.7b.
De wedstrijd wordt onderbroken door middel van een alarmsignaal. Dit alarmsignaal is een aanhoudende toon. Wanneer de herstart plaats vindt, zal opnieuw een alarmsignaal afgaan, ditmaal 3 korte tonen achter elkaar.

 1. Uitsluiting van deelname

  De wedstrijdleiding kan een speler van deelname uitsluiten als:

  1. Hij door zijn optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het wedstrijdreglement en/of voorwaarden.
  2. Door zijn optreden een reglementaire afwikkeling van de wedstrijd wordt belemmerd.
  3. Bij vals of onsportief spel
 1. Bevoegdheden van de wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding is daarenboven bevoegd alle noodzakelijke en voorkomende beslissingen te nemen op grond van dit reglement en tevens in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Huishoudelijk reglement Stippelberg Open 2020

 1. Regels inzake handicapregistratie

  1. Elke deelnemer moet bij inschrijving tot deelname aan de wedstrijd zijn Exact Handicap van dat moment opgeven
  2. Uiterlijk 1 week voor de wedstrijd dient de ingeschreven deelnemer bij een verandering ten opzichte van de eerdere opgave zijn daadwerkelijke handicap per die datum door te geven aan de wedstrijdleiding. De speler wordt op basis daarvan ingedeeld in een bepaalde categorie.
   Elke deelnemer moet over een handicap beschikken tot maximaal 24.0.
 1. Leeftijdsgrens

De minimum leeftijd voor deelname is 15 jaar.

 1. Categorieën

  1. De diverse handicap categorieën zijn uitsluitend toegankelijk voor houders van een officieel EGA-handicapbewijs of een door de NGF erkende buitenlandse handicap.
  2. Er wordt in 2 categorieën gespeeld:
   Categorie 1: handicap 0.0 – 12.0
   Categorie 2: handicap 12.1 – 24.0
  1. De wedstrijdleiding kan (bij hoge uitzondering), afhankelijk van het aantal inschrijvingen, voorafgaand aan de wedstrijd wijzigingen aanbrengen in de categorie-indeling, waarbij gestreefd wordt naar een evenredig aantal deelnemers per categorie. Dit wordt dan vooraf bekend gemaakt.
 1. Qualifying kaarten

Voor elke categorie geldt dat de tijdens het toernooi ingeleverde scorekaart als Q-kaart zal worden behandeld. De speler is verplicht om de score bij zijn homecourse te melden voor verwerking in de EGA-registratie. De scorekaart kan na verwerking in het wedstrijdprogramma door de deelnemer direct worden meegenomen voor inlevering bij zijn handicapautoriteit. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meenemen. De wedstrijdleiding stuurt de kaarten niet na.

 1. De wedstrijdleiding

  1. De wedstrijdleiding publiceert alle qualifying scores, ook de ‘No Returns’, op de website.
  2. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
  3. De wedstrijdleiding is gerechtigd om bij onvoldoende deelname of een te grote deelname in een bepaalde categorie, de categorieën aan te passen (zie punt 3).
   De wedstrijdleiding is gerechtigd indien zich calamiteiten of extreme weersomstandigheden voordoen of bij overmacht het toernooi (gedeeltelijk) te annuleren.
  4. Er wordt gespeeld volgens de regels van de R&A / USGA Rules of Golf Januari 2019. Bij overtreding van deze regels worden de straffen zoals beschreven in deze regels gehanteerd.
  5. Langzaam spel is vervelend voor zowel de wedstrijdleiding als de spelers. Daarom willen we dat zoveel mogelijk voorkomen en wordt extra aandacht hieraan gegeven. Zie het wedstrijdreglement voor de sancties die gelden bij langzaam spel.
 1. Prijzen

  1. Er zijn per categorie prijzen voor de drie hoogst geëindigde speler, zie het wedstrijdreglement voor de details. Mogelijk wordt op de wedstrijddag nog gespeeld om andere prijzen
  2. De prijsuitreiking is een wezenlijk onderdeel van de wedstrijd. Is de speler tijdens de prijsuitreiking niet aanwezig, dan kan hij geen aanspraak maken op de eventueel gewonnen prijs. Ook niet als hij zich heeft afgemeld bij de wedstrijdleiding.
  3. Alle gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor een geldprijs.
 1. Bezwaar/beroep

Indien door een speler bezwaar wordt gemaakt tegen een opgelegde straf, kan een speler dit kenbaar maken aan de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding bepaalt, op basis van hoor en wederhoor, of een straf terecht is opgelegd of niet en neemt daarna een definitief besluit.

 1. Kleding

De spelers worden geacht verzorgde kleding te dragen en zich te conformeren aan de regels van golfbaan Stippelberg.

Wedstrijdreglement Stippelberg Open 2020.pdf

Pin It on Pinterest